Bùth MhicNeacail - Logo

An Lanntair

Steòrnobhagh

10 Iuchar – 21 Lunastal 2021

a chruthachadh agus a thaghadh le Philippa C Thomas agus Eachainn MacAonghais, le Ruaraidh Moireach


An Lanntair

Stornoway

10 July - 21 August 2021

created and curated by Philippa C Thomas and Hector MacInnes, with Roddy MurrayBho na ’60-an gu tràth ‘sna ‘90-an, bha Bùth Mhicneacail air an làrach far a bheil An Lanntair an-diugh. Bunaideach do dhòigh-beatha Steòrnabhaigh agus tùs-shamhla de na gnìomhachasan beag a bha luachmhor do shlighe-turasachd tro na h-eileanan, bha a bhùth a reic “Gibhtean, cuimhneachain & nìthean às-annas.” Bha iad sin ann an catalog bliadhnail a bha air a chraobh-sgaoileadh air feadh nan eilean. Gur tur an eisimeil luchd-solair agus luchd-ciùird ionadail, le farsaingeachd na nithean mar theisteanas air cho gleusta agus innleachdach `s a bha muinntir nan eilean.

Anns tionndadh seo den chatalog airson 2021, tha cruinneachadh de luchd-ealain, dealbhadairean agus luchd-dèanamh a’ beachdachadh air de a’ bhitheadh iad a reic anns a’ bhùth anns an latha an-diugh. Agus, le luchd-turais a’ tilleadh do h-Alba, a’ sireadh cuimhneachain as-ùr, dè thaghadh iad airson a thoirt dhachaigh leotha agus de a dh’fhàgadh iad an seo.


From the late ‘60s to the early ‘90s, Nicolson’s Kiosk stood on the plot of land now occupied by An Lanntair. A staple of Stornoway life and an early example of the small businesses servicing the tourist trail through the Hebrides, the kiosk sold the “Gifts, Souvenirs & Fancy Goods” which featured in its annual catalogue. Entirely reliant on local suppliers and makers, its range of items was a testament to Hebridean ingenuity and idiosyncrasy.

In this 2021 edition of the catalogue, a collective of artists, designers and makers speculate on what the kiosk might have for sale today. As visitors return to Scotland’s landscape, shopping for new memories, what might they take home with them, and what might they leave?
Funder Logos